SUSi ble stiftet den 22. oktober 1970. Vedtektene ble vedtatt den 22. oktober 1970 med senere endringer senest på årsmøtet 2014, 9. april 2015.

 

 

 • 1 Formål
  Bedriftsidrettslagets formål er ved samarbeid og vennskap å fremme idretts- og friluftsliv i sunne former for alle ansatte ved Helse Stavanger HF, Stavanger universitetssjukehus.

 

 

 • 2 Organisatorisk tilknytning
  Bedriftsidrettslaget er tilsluttet Norges idrettsforbund gjennom Rogaland bedriftsidrettskrets og Norges bedriftsidrettsforbund.

 

 

 • 3 Medlemmer
  Alle som er ansatt ved Helse Stavanger HF, Stavanger Universitetssykehus kan opptas som medlemmer forutsatt at de har et ansettelsesforhold i foretaket tilsvarende minimum 20 % stilling i fast ansettelse, eller i et vikariat som har varighet på minimum tre måneder. Medlemmer som er ute i ulønnet permisjon kan ikke være medlemmer før de gjenopptar sitt arbeid med lønn. De ulike idrettsgrenene kan ha ett gitt antall personer på dispensasjon (jamfør NIF). Personer på dispensasjon skal på lik linje som medlemmer av SUS BIL overholde Norges Idrettsforbunds, Norges Bedriftsidrettsforbunds samt bedriftsidrettslagets lover og bestemmelser, men opptas ikke som medlem i SUSi.

Ethvert medlem i bedriftsidrettslaget har stemmerett på bedriftsidrettslagets årsmøter og rett til å delta i konkurranser mv. i samsvar med bedriftsidrettskretsens konkurransebestemmelser med den begrensning som går frem av forbundsloven § 25.

 

Pensjonister som har vært medlem i SUSi kan fortsette sitt medlemskap på lik linje som en ansatt. 

 

 

 • 4 Kontingent
  Kontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis.
  Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og kan av styret strykes som medlem i bedriftsidrettslaget. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.

 

 

 • 5 Årsmøte
  Bedriftsidrettslagets høyeste myndighet er årsmøtet som avholdes innen april hvert år. Årsmøtet innkalles av styret med minst 1 måneds varsel direkte til medlemmene eller ved kunngjøring på annen måte. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet.
  Alle bedriftsidrettslagets medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer.
  Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har mer enn en stemme og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt.
  Årsmøtet kan ikke behandle forslag om vedtektsendringer som ikke er oppført på sakslisten senest 1 uke før årsmøtet. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de fremmøtte krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med vedtak om godkjenning av saksliste.

 

 

 • 6 Ledelse av årsmøtet
  Årsmøtet skal ledes av valgt dirigent. Dirigenten behøver ikke å være medlem av bedriftsidrettslaget.

 

 

 • 7 Stemmegivning på årsmøtet
  Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene.
  Valg foregår hemmelig hvis det foreligger mer enn ett forslag, eller det fremmes krav om det. Skal flere velges ved samme avstemning, må stemmeseddelen inneholde det antall forskjellige kandidater som skal velges ved avstemning, Stemmesedler som er blanke, som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller annet antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke og stemmene anses ikke som avgitt.

 

 

 • 8 Årsmøtets oppgaver

Årsmøte skal:

 1. Behandle bedriftsidrettslagets årsmeldinger fra styret og undergrupper.
 2. Behandle bedriftsidrettslagets regnskap i revidert tilstand. Regnskapet skal omfatte regnskapene til de idrettsgruppene som har egne kontoer.
 3. Behandle innkomne forslag.
 4. Fastsette kontingent.
 5. Vedta bedriftsidrettslagets budsjett.
 6. Bestemme bedriftsidrettslagets organisasjon.
 7. Velge: Leder og nestleder, kasserere, sekretær, 2 styremedlemmer og 2 varamedlemmer.

 

 

 • 9 Ekstraordinære årsmøter
  Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det eller 1/3 av de stemmeførende medlemmer krever det. Disse møtene kunngjøres på samme måte som ordinære årsmøter og kalles inn med minst 14 dagers varsel.
  Ekstraordinære årsmøter kan bare behandle den eller de saker kravet om årsmøtet omfatter og som er kunngjort ved innkallingen.

 

 

 

 

 • 10 Styret
  Bedriftsidrettslaget ledes av styret som er bedriftsidrettslagets høyeste myndighet mellom årsmøtene.

En skal i størst mulig grad tilstrebe og ha medlemmer i SUSi styret som har et ansettelsesforhold i Helse Stavanger HF. Medlemmer av styret i SUSi skal ha et ansettelsesforhold i foretaket tilsvarende minimum 20 % stilling. Dette kan fravikes dersom det er problemer med å rekruttere medlemmer til styret.

 

Styret skal:

 1. Iverksette årsmøtets og overordnedes idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser.
 2. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse.
 3. Administrere og føre nødvendig kontroll med bedriftsidrettslagets økonomi i henhold til enhver tids gjeldende instrukser og bestemmelser.
 4. Representere bedriftsidrettslaget utad.
 5. Være behjelpelig til at idrettsgruppene fungerer på en best mulig måte.

 

Styret skal holde møter når lederen bestemmer det, eller ett flertall av styremedlemmene forlanger det. Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er tilstede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt.
 

 

 

Styret er inndelt i:
Leder:                         har den daglige ledelsen av bedriftsidrettslaget. Hun/han leder styrets møter og forhandlinger hvis ikke annet er bestemt. Leder må ellers etterse at lover og regler overholdes i henhold til overordnede instanser. Leder har også ansvar for bedriftsidrettslagets arkiver.

Nestleder:      fungerer som leder under dennes fravær

Sekretær:       fører referat over alle styremøter, oppmannsmøter og protokollfører årsmøter.

Kasserer:        fører bedriftsidrettslagets regnskaper og medlemsfortegnelse. Bedriftsidrettslagets midler skal settes inn i bank.

 

2 styremedlemmer og 2 varamedlemmer bistår det øvrige styret.

 

 

 • 11 Idrettsgruppene
  Hver idrettsgruppe skal ledes av en oppmann/kvinne. Han/hun har ansvaret for at reglene overholdes i idrettsgruppen, være mellomledd mellom styret og idrettsgruppen og sørge for at informasjonen fra styret kommer videre ut til gruppemedlemmene. Han/hun er også kontaktledd mellom bedriftsidrettskretsen og idrettsgruppen. Oppmann/kvinne har også ansvaret for at regnskapet er i orden (hvis gruppen har egen dugnadskonto) og at det blir levert til kasserer ved årets slutt. Regnskapet skal være ilagt bilag for bevegelsene på kontoen. Årsrapport fra idrettsgruppen skal også innsendes til leder av bedriftsidrettslaget ved årets slutt.

 

 

 • 12 Oppløsning
  Oppløsning av bedriftsidrettslaget kan bare vedtas på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.
  Sammenslutning med andre lag anses ikke som oppløsning av bedriftsidrettslaget. Vedtak om sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendring.